Tag: คำสอนเรื่องการฆ่าตัวตาย

อัตวินิบาตกรรม – การฆ่าตัวตาย

อัตวินิบาตกรรม – การฆ่าตัวตาย

คำเตือนของพระโพธิสัตว์กับเรื่องการฆ่าตัวตาย และเรื่องราวของการเตรียมตัวตาย