Tag: คำสอนเรื่องการฆ่าตัวตาย

อัตวินิบาตกรรม

อัตวินิบาตกรรม

คำเตือนของพระโพธิสัตว์กับเรื่องการฆ่าตัวตาย และเรื่องราวของการเตรียมตัวตาย