Tag: พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก คำสอน

รวมคำสอนจากซีรีย์ – พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก

รวมคำสอนจากซีรีย์ – พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก

เมื่อสติตื่นแล้ว เราจะรู้ว่า การเกิด การตาย และการพลัดพราก เป็นสิ่งเดียวกัน