Tag: พระอวโลกิเตศวร ปางพันเนตรพันกร

พระอวโลกิเตศวร : กวนอิมโพธิสัตว์

พระอวโลกิเตศวร : กวนอิมโพธิสัตว์

สำรวจศรัทธาและพุทธศิลป์ของพระอวโลกิเตศวร ใน 10 ประเทศ