Tag: สรุปพุทธประวัติ

พุทธประวัติ ฉบับ Timeline

พุทธประวัติ ฉบับ Timeline

สรุปเรื่องราวตั้งแต่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และพุทธกิจในแต่ละพรรษา